Acte d'homenatge a Baltasar Alsina

Commemoració dels 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes

Description

Bal­ta­sar Alsina i Fàbre­gas, cone­gut com a Tasa­net, va ser l'últim alcalde de Santa Coloma de la Segona República (1931-1939).  Nas­cut a Breda el 1880. En Tasa­net va diri­gir la coral orques­tra La Prin­ci­pal, on tocava el violí i el fis­corn. Va fer de bat­lle del 8 de maig del 1938 al 3 de febrer del 1939. Acom­pa­nyat de Pere Mont, Alsina “va espe­rar a l'ajun­ta­ment que arri­bes­sin a la tarda les tro­pes fran­quis­tes, en uns car­rers deserts. Va espe­rar amb valen­tia i dig­ni­tat per entre­gar-los les claus”, des­taca Trias. Alsina va ser con­dem­nat a sis anys de presó. En va com­plir dos, però tant ell com la seva família van haver de viure en la misèria després del 1939. Va morir el 1947, malalt.

A Alsina l'havia pre­ce­dit Joan Fal­gue­res (ERC), segons recull l'his­to­ri­a­dor Eugeni Cai­reta a La Guerra Civil a Santa Coloma de Far­ners, edi­tat pel Cen­tre d'Estu­dis Sel­va­tans. Fol­gue­res, bat­lle fins al 8 de maig del 1938, seria l'ante­rior alcalde repu­blicà abans de Joan Martí, en el càrrec des del 13 de juny del 2015.

 

Start Date - End Date

03/02/2019

Start Time - End Time

12:00

Event Location

Sala de plens de l'Ajuntament

Organizer

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Phone

972840808

Website

www.scf.cat

Share This