Ple ordinari

Descripció
Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors.
2. Renúncia del senyor Eloi Ginestà Vila, al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
3. Aprovació del Plec de clàusules jurídic administratives i convocatòria de la licitació per a l’alienació de parcel•les al polígon industrial.
4. Sol·licitud de modificació de la proposta inicial del PUOSC.
5. Ratificació de les al·legacions formulades contra la sol·licitud de modificació de l’aprovació del Projecte executiu i declaració d’utilitat pública de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 400 kv, doble circuït, entrada i sortida a la subestació Riudarenes, de la línia Vic-Bescanó, presentada per Red Eléctrica de España SA (REE). Expedient 26.934/2013-AT.
6. Proposta contra la reforma de la Llei orgànica 2/10, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
7. Modificació dels Estatuts del Consorci Localret.
8. Petició d’execució del Projecte de millora de la GI555.
9. Proposta per a la millora de la imposició i quotes d’autònoms i emprenedors.
10. Modificació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Arbúcies i Santa Coloma de Farners.
11. Proposta per a la protecció dels camins, pistes i terrenys de domini públic aptes per a la circulació de vehicles.
12. Proposta per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
13. Proposta presentada pel grup municipal d’ERC per a la modificació d’una de les dates aprovada com a festa local.
14. Proposta presentada pel grup municipal de CPC d’aprovació inicial d’una modificació parcial del Reglament de participació ciutadana en els plens municipals.
15. Proposta presentada pel grup municipal de CPC.

FORA DE L’ORDRE DEL DIA I PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
16. Moció presentada pel grup municipal d’ERC, de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.
17. Informe de l’alcaldia.
18. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Data inici - fi

27/01/2014 - 27/01/2014

Hora inici - fi

21:00 - 23:00

Localització

Sala de plens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Comparteix