ANIMALS DOMÈSTICS

Servei de recollida d’animals abandonats

El servei de recollida de gossos i gats abandonats està actualment cedit al Consell Comarcal de la Selva a través del Centre d’acollida d’animals de la Selva situat a Tossa de Mar. Els animals recollits són portats al Centre on són identificats i en el cas en que portin el xip reglamentari el centre es pot posar en contacte amb el propietari perquè aquest pugui recuperar el seu animal. Si l’animal no porta xip es realitzen tots els passos necessaris per tal que un cop aquest tingui la consideració d’animal abandonat se li pugui trobar una família adoptiva el més ràpid possible.

Registre d'animals que resideixen al CAAS

El cens municipal

Tal i com marquen les actual normatives sobre la tinença d’animals és obligatori per part del propietari de gats, gossos i fures la inscripció d’aquests animals al cens municipal. La inscripció dels animals al cens, conjuntament amb el xip identificatiu que han de portar tots els animals permet que en cas de pèrdua sigui molt més fàcil i àgil localitzar el propietari i d’aquesta manera l’animal pugui retornar amb el seu propietari.
Les dades que cal aportar per la inscripció al cens municipal són les següents:

Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal:

 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Domicili i telèfon

Dades d’identificació veterinària de l’animal:

 • Nom de l’animal
 • Espècie i raça
 • Sexe
 • Data de naixement
 • Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació
 • Domicili habitual de l’animal
 • Identificació si es tracta d’un gos potencialment perillós.

El propietari o posseïdor d’un animal està obligat a comunicar la desaparició o la pèrdua del mateix a l’Ajuntament en un termini màxim de 48h, de manera que en quedi constància.

Els propietaris dels gossos potencialment perillosos a més a més estan obligats a l’obtenció d’una llicència administrativa municipal i s’han de complir els següents requisits:

 • Targeta sanitària de l’animal on hi constarà la raça
 • Document acreditatiu de la identificació de l’animal mitjançant microxip
 • Acreditació de ser major d’edat el sol•licitant
 • Certificat d’antecedents penals del sol·licitant, emès per l’òrgan competent del Ministeri de Justícia. Es pot autoritzar  a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners que consulti aquesta dada en el formulari de sol·licitud.
 • Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb algunes de les sancions accessòries de les que preveu l’art. 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos ni per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (Model ajuntament).
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica del sol•licitant, emès per algun dels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
 • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil no inferior a 150.253,00€, en la que consti la identificació de l’animal.