Delegació en la Junta de Govern Local de la competència per a la imposició de sancions, qualificades de greus i molt greus, de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals, en matèria de gossos perillosos

Data: 
19/12/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: