Aprovació inicial del nou POUM

Ara, s’ha decidit desistir de la tramitació del POUM de l’any 2013 ja que durant el termini d’exposició al públic (4 mesos) de l’esmentat expedient s’hi van presentar informes elaborats pels òrgans de la Generalitat consultats, en els quals es proposaven modificacions al document aprovat inicialment.
Igualment, durant el termini d’informació pública, es van presentar 110 escrits d’al·legacions, que van ser estudiats per l’equip redactor i pels Serveis Tècnics Municipals, acceptant un 50% dels escrits d’al·legacions. 
L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà, ha dit que “el nou planejament urbanístic és un document que ajudarà al progrés i segueix els criteris urbanístics que sempre ha tingut Sant Coloma amb un creixement harmònic i raonable. Destaca també que s’inclou el traçat de variant que és el que més ha agrada als veïns i veïnes de la ciutat.”
La memòria del POUM, aprovada en el ple del passat dilluns, conté els següents continguts: justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació, informació urbanística acompanyada dels estudis complementaris que recullen els següents aspectes: planejament vigent, planejament territorial i sectorial, característiques del territori, xarxes bàsiques, característiques de la població, obres i infraestructures, assenyalament de valors a protegir, entre altres. Descripció i resultat del programa de participació ciutadana. Objectius de l’ordenació, anàlisi de les diverses alternatives contemplades i justificació i descripció del model d’ordenació elegit. L’informe de sostenibilitat econòmica que justifica la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. Així mateix, estableix l’agenda amb les previsions temporals de desenvolupament del Pla.
També s’ha inclòs una memòria social del POUM per avaluar i justificar les determinacions del Pla relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge. Forma part d’aquesta memòria una avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística proposada respecte als col·lectius socials que requereixen una atenció específica. L’Informe de Sostenibilitat Ambiental en base al document de referència emès pel Departament de Medi Ambient. L’estudi de avaluació de la mobilitat generada i els plànols d’informació del POUM i els plànols d’ordenació d’acord amb el contingut que estableixen els articles 72 i 73 del TRLUC. Les normes urbanístiques amb les determinacions que corresponen per a cada classe i categoria de sòl. També hi ha un catàleg de béns protegits per tal de determinar els béns immobles singulars o de conjunt, que són objecte de protecció per raó dels seu valor arquitectònic, arqueològic o cultural. També s’ha elaborat un catàleg de construccions en sòl no urbanitzable.
L’aprovació inicial del nou POUM va comptar amb els vots favorables de CiU, PSC, el grup no adscrit i Colomencs pel Canvi i l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la CUP. El representant del PP no va assistir al ple.