Brigada Jove 2016: treballa a l’Ajuntament aquest estiu

Seran 12 places el mes de juliol i 5 places al mes d'agost. Els contractes seran a temps parcial, amb una jornada de treball de 4 hores
diàries, de dilluns a divendres en jornada de matí. 

Els interessats han d'omplir la sollicitud corresponent i lliurar-la al primer pis de l'Ajuntament en horari d'oficina (9.00h a 14.00h) o al Cercle Jove fins el 10 de maig.

La selecció del integrants de la Brigada Jove es farà a partir d'un sorteig públic que tindrà lloc el dia 13 de maig al Cercle Jove. Pels sol·licitants del mes de juliol serà a les 19.00h i pels sol·licitants del mes d'agost a les 19.30h.

Per poder formar part de la Brigada Jove s'han de
complir els següents requisits:

• Tenir nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per España, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
• No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions.
• No trobar-se exclòs/a en cap de les causes d'incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.
• Haver complert els 16 anys el dia del començament del contracte i no excedir els 20 anys en la data de 30 de juny de 2016.
• Estar empadronat/da a Santa Coloma de Farners en data anterior de 30 de juny de 2015.
• No haver treballat en anteriors edicions de la Brigada Jove.
brigada_jove_cartell.jpg

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 17972 bytes) in /usr/home/scf/www/modules/system/image.gd.inc on line 232