Reglament del Consell del poble

 
CONSELL DE POBLE DE SANTA COLOMA DE FARNERS
 
- Reglament-
 
Desembre de 2012
 
Preàmbul i exposició de motius
 
Aquest reglament és el resultat de l’aposta que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners fa per a la millora de la participació ciutadana dels veïns i veïnes del municipi, així com pel foment de la democràcia participativa. Una aposta compartida i treballada amb la ciutadania, protagonista del repte que en aquest moment s’endega.
En els nostres dies els municipis necessiten d’una gestió compartida, gestió a mans de l’equip de govern com a resultat dels mecanismes de la democràcia representativa, però també a mans de la ciutadania, imprescindible per copsar tot el ventall de punts de vista existents en el context municipal, per poder comptar amb governs municipals cada dia més relacionals i donar respostes cada dia més ajustades a les demandes de veïns i veïnes.
El Consell de Poble és doncs un pas més, un pas vers l’increment de la implicació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics.
 
 
Títol I.- Definició i principis
 
Article 1
 
Consell de Poble. Definició.
El Consell de Poble és un espai d’utilitat per participar en la presa de decisions amb els òrgans municipals de govern i de subministrament d’informació i l’emissió de suggeriments i opinions de la ciutadania
El Consell de Poble és un espai útil per a canalitzar les inquietuds i opinions ciutadanes, amb l’objectiu de construir ciutat i ciutadania i reduir la distància existent entre l’Ajuntament i la ciutadania i viceversa.
El Consell de Poble és un espai on tothom hi pot dir la seva, on es recullen opinions. Un òrgan que detecta i treballa el que preocupa a la ciutadania, i en fa trasllat a l’Ajuntament.
 
Principis
El Consell de Poble es regeix per una sèrie de principis ètics i morals que han de garantir el seu bon funcionament, així com preservar l’honorabilitat de les persones que hi participen i del propi òrgan.
- El Consell de Poble és un espai de construcció col•lectiva en el qual no hi tenen lloc els interessos exclusivament particulars, ni tampoc els exclusivament polítics, que ja tenen els seus propis procediments d’intervenció en la vida social i política dels municipis.
- El Consell de Poble és un espai en el que prima el respecte a les persones i a les seves opinions.
- El Consell de Poble és un espai de participació. Participació informada i constructiva, no compatible amb dogmatismes o asseveracions no justificades.
- El Consell de Poble requereix de voluntat política, d’altra manera el Consell de Poble perd la seva raó de ser.
- Per al bon funcionament del Consell de Poble cal garantir processos àgils, clars i transparents, amb terminis definits i resultats visibles.
- Els òrgans de govern locals han d’escoltar, considerar i tenir en compte, les decisions i suggeriments que faci el Consell de Poble. 
- El Consell de Poble treballarà per assolir la unanimitat en la presa de decisions o acords. Només si la unanimitat no és possible s’adoptarà el sistema de majoria absoluta.
- La comunicació ha de ser fluïda i absolutament transparent. Cal un retorn meticulós per part de l’Ajuntament, així com un seguiment per ambdues parts de les decisions preses i la seva aplicació.
 
Article 2
L’àmbit territorial i material del Consell de Poble de Santa Coloma de Farners es cenyeix al terme municipal i a les competències locals del municipi. Això no invalida la possibilitat que el Consell de Poble pugui treballar i incidir, en la mesura del possible, en aspectes que vagin més enllà.
 
Article 3 
El que disposa aquest Reglament s’entén sense perjudici del que disposi la Normativa Comunitària, Estatal i Autonòmica respecte a la participació ciutadana en el govern municipal, així com la regulació dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.
 
 
Títol II.- Funcions i atribucions del Consell de Poble
 
Article 4. Capacitat.
 
- El Consell de Poble no ha de suplir als regidors i regidores que han estat escollits democràticament, ni als òrgans de què aquests formen part. Malgrat tot és imprescindible que les opinions del Consell de Poble siguin escoltades i es tinguin en compte a l’hora d’adoptar les resolucions pertinents pels òrgans de govern municipals; d’altra manera el Consell perd tota mena de sentit. 
- Quan es tracti de temes que l’òrgan municipal competent hagi estudiat prèviament, i sobre els quals hi hagi una sèrie d’opcions igualment viables i vàlides, es remetrà la decisió al Consell de Poble per a què triï l’opció, al seu judici, més beneficiosa, d’entre les proposades, sent aquesta opció la que es portarà a terme. Així mateix, el Consell pot optar per formular un nou suggeriment o proposició diferent, que serà avaluada per l’òrgan decisori.
 
 
Article 5. Agenda i limitacions.
Malgrat que són els òrgans de govern local els que principalment han de marcar els temes de treball del Consell de Poble, el propi òrgan també ha tenir la suficient autonomia com per poder proposar i treballar temes que es considerin d’interès.
- El document que es derivi del treball del Consell de Poble es traslladarà a l’òrgan municipal competent que restarà obligat a fer un correcte retorn del resultat de l’anàlisi tècnica i política i dels motius que justifiquen la decisió presa.
- L’única limitació es troba en el sotmetiment a la llei, doncs cal garantir que les decisions que es prenguin al Consell de Poble siguin viables legalment.
En els casos que existeixin dubtes legals, el Consell de Poble pot sol•licitar l’assessorament que consideri pertinent atribuint les despeses al pressupost del Consell de Poble.
 
El respecte a la legalitat, en la seva totalitat, condicionarà la possibilitat de desenvolupar temes per part del Consell de Poble.
- El retorn derivat del treball tècnic o polític dels temes en qüestió ha d’aclarir o detallar aquells aspectes legals que impedeixen prendre determinades decisions.
 
Article 6. Acords.
Els acords o resolucions del Consell de Poble s’adoptaran sempre que sigui possible per unanimitat. Alhora cal tenir en compte que en la majoria de les ocasions l’objectiu del Consell no serà arribar a conclusions definitives, sinó presentar al consistori tots els punts de vista recollits, així com les reflexions al respecte, amb l’objectiu que aquest disposi de tota la informació necessària per prendre decisions. Per tant els documents que redacti el Consell seran bàsicament descriptius.
A l’hora de prendre una decisió, si la unanimitat no és possible, els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels membres del Plenari i se’n faran constar els vots particulars si es considera oportú.
La modificació del propi Reglament estarà subjecta a l’aprovació del propi Consell de Poble i de l’equip de govern.
 
Article 7. Regularitat.
Les sessions del Consell de Poble en Plenari es celebren com a mínim cada tres mesos. Per altra part serà el propi Consell qui determinarà el calendari de sessions en funció de les necessitats dels temes de treball.
 
 
Títol III: Organització i composició del Consell de Poble
 
Article 8. 
Membres i/o participants. Plenari.
- Formaran part del Plenari dos representants de cadascuna de les associacions o entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, així com tots els ciutadans que ho desitgin. Estarà presidit pel President del Consell.
 
Cadascuna de les associacions comunicarà, per escrit, al Consell, quins són els seus representants en el Plenari.
Poden assistir-hi, amb veu però sense vot, tècnics o experts en diferents matèries, per assessorar al Consell en la presa de decisions.
- El Plenari celebrarà sessió ordinària una vegada al trimestre.
- El Plenari serà competent en totes les matèries no atribuïdes a la Comissió Permanent.
 
Comissió Permanent
- La Comissió Permanent està formada per un màxim de 8 representants triats pel Plenari, d’entre els seus membres, en la primera sessió que celebri, d’entre els que es presentin voluntàriament. 
A més formarà part de la Comissió Permanent el regidor o regidora de Participació Ciutadana.
- No poden formar part de la Comissió Permanent aquelles persones que ostentin un càrrec polític, excepte el/la regidor/a de Participació Ciutadana.
- La Comissió Permanent, que estarà presidida pel president del Consell, té com a funcions:
o Definir l’agenda del Consell de Poble i el seu funcionament ordinari quan es requereixi.
o Esdevenir interlocutors davant els òrgans de govern municipal quan es requereixi, i més enllà de les sessions plenàries del Consell de Poble.
o Fer seguiment del desenvolupament dels temes de treball del Consell.
o Recollir temes de treball o propostes.
o Avaluar el funcionament del Consell de Poble.
o Formular suggeriments a l’Ajuntament sobre assumptes menors de competència de les regidories.
- El càrrec dels i les membres de la Comissió Permanent tindrà una durada de dos anys. Per altra part cada any es renovaran el 50% dels i les membres. Excepcionalment, i en el primer torn, el càrrec del 50% dels i les membres de la Comissió Permanent tindrà un any de durada.
 
President del Consell
- Serà elegit pel Plenari, d’entre els seus membres, en la primera sessió que se celebri. La seva durada serà d’un any, amb la possibilitat de ser reelegit.
- Representa al Consell de Poble i als seus òrgans en la tramitació i execució dels acords o suggeriments que s’hagin adoptat.
- Presideix el Plenari i la Comissió Permanent.
- Elabora l’ordre del dia i convoca les sessions.
- Fer seguiment intern del temes de treball del Consell de Poble.
 
Secretaria tècnica
La secretaria tècnica estarà formada per una persona que es fa responsable de la coordinació i la gestió administrativa del Consell de Poble. Aquesta persona pot ser un membre del Plenari o pot ser una persona que proporcioni l’Ajuntament., Aquest càrrec, com tots els altres, no seran retribuïts.
La secretaria tècnica és responsable de:
- Notificar la convocatòria de les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent i fer-ne difusió del seu ordre del dia.
- Preparar la documentació necessària.
- Fer les gestions necessàries pel contacte amb persones convidades al Consell de Poble com a experts o expertes.
- Fer la difusió de la informació pertinent a través dels mitjans previstos.
- Mantenir actualitzats els mitjans d’informació i comunicació del Consell de Poble.
- Aixecar les actes de les sessions i donar-ne trasllat a l’Ajuntament, en el seu cas.
 
Article 9. Convocatòria
Les convocatòries de les sessions plenàries del Consell de Poble les farà la secretaria tècnica mitjançant els mitjans tècnics al seu abast, amb antelació mínima de 15 dies naturals abans de les sessions. 
En la convocatòria ha de constar, com a mínim, el següent:
- Ordre del dia i/o motiu de la sessió del Consell de Poble.
- Dia, hora i lloc en què s’efectuarà la reunió.
- Possible documentació necessària per als temes de treball.
 
La Comissió Permanent serà convocada amb tres dies d’antelació, com a mínim.
 
 
Títol IV: Vincle amb el consistori
 
Article 10. Les relacions institucionals
La relació del Consell de Poble i l’equip de govern ha de ser estreta, per aquesta raó el regidor o regidora de Participació Ciutadana ha de formar part de la Comissió Permanent del Consell de Poble.
La informació ha de circular de forma ràpida, fluïda i transparent, i es destaca la importància del retorn des de l’Ajuntament de les decisions preses sobre les propostes o conclusions del Consell de Poble, així com el seguiment dels casos.
 
Article 11. Pressupost 
El Consell de Poble ha de disposar d’un pressupost, assignat en els pressupostos municipals, per garantir el seu manteniment i funcionament. 
L’Ajuntament facilitarà gratuïtament al Consell de Poble el local o locals necessaris per al seu funcionament.
Les despeses previstes pel propi Consell de Poble hauran d’anar acompanyades d’un pressupost que al seu torn haurà d’estar aprovat per l’alcalde, prèvia intervenció de l’interventor municipal.