El ple municipal va aprovar aquest dilluns 20 de febrer prorrogar fins al 30 de juny el contracte de prestació dels serveis de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que presta aquest servei a Santa Coloma des del 2012. L'estudi per a la transició del model actual al de recolida porta a porta encara no ha finalitzat i és per aquest motiu que s'ha hagut d'allargar mig any més el contracte. FCC cobrarà a l'Ajuntament un 8,73% anual (d'1 juliol de 2016 a 30 de juny de 2017) menys, passant d'1.169.649,83€ a 1.067.593,35€ anuals. 

Fins que no estigui del tot enllestit l'estudi per a la transició cap al porta a porta que elabora l'empresa Spora Serveis Ambientals, i s'elabori un nou plec de clàusules jurídico administratives i de prescripcions tècniques per a una nova licitació del servei, el continuarà prestant FCCC.