L'equip de govern de Santa Coloma de Farners (ERC-MES) presentarà el proper dilluns al Ple municipal, per a la seva aprovació provisional, una modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, que mantenen els preus de 2018 de la major part de taxes i impostos, exceptuant únicament dos casos, en què s’incrementen: la taxa d’aigua i clavegueram (un 1,1%) i la d’utilització d’equipaments públics per a ús privat. D’altra banda, aquestes ordenances introdueixen una sèrie de bonificacions per a determinades taxes.


S’introdueixen noves bonificacions

  • Bonificacions per a famílies monoparentals en determinades taxes que són competència municipal: ensenyaments a l’Escola de Música i l’Escola d'Adults, i utilització de la piscina municipal.

  • Bonificacions a la taxa de recollida de residus (rebut de les escombraries) per qui s'adhereixi a la campanya de compostatge casolà, i el realitzi correctament, que pot arribar fins un màxim del 20%.

  • Bonificacions del 100% per a l'ocupació d'espai de la via pública per a totes les entitats locals registrades al Registre Municipal d'Entitats, i les entitats de caràcter supramunicipal sense ànim de lucre.

  • Bonificació de fins a 95% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per als immobles d'especial interès o utilitat municipal, quan concorrin circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l'ocupació. Caldrà que el Ple l'aprovi en cada cas.


S’apugen dues taxes

  • La taxa per al subministrament d'aigua potable i el servei de clavegueram (1,1%). Respon al compliment de les condicions de creació de l'empresa mixta Aigües Colomenques, que preveien que la inversió del soci privat s'amortitzaria a través de la tarifa de consum. I això és el que es fa: l'increment respon exclusivament a amortitzar aquesta inversió.

  • La taxa d'utilització d'equipaments públics per part d'empreses privades o organitzacions amb ànim de lucre. En aquest cas s’actualitza la taxa per cobrir les despeses bàsiques associades a aquest tipus d’ús.

     

Tota la resta d’impostos mantenen al mateix tipus impositiu de 2018, i per tant, no es modifiquen: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i Impost sobre l'Increment de Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) (IVTNU). Pel que fa a taxes, es mantenen: recollida d'escombraries; cementiri municipal; tinença d'animals; retirada, dipòsit i immobilització de vehicles (grua); Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta; Llars d'Infants; Escola de Música; Escola d'Adults; activitats de la Policia; i exhibició d’anuncis.


Per altra banda, la modificació introdueix alguns nous conceptes que no estaven contemplats fins ara a les ordenances, com l’expedició de certificats i informes de la Policia Local, retirar pilones per entrada de garatge, tramitacions de llicències, etc., i se’n revisen d’altres per adequar-les a la realitat: per exemple, l'ocupació de via pública no es farà per nombre de taules i cadires, sinó per metres quadrats d'ocupació. També es modifica el redactat d'algunes ordenances per millorar-ne la seva interpretació i evitar problemes a l'hora d'aplicar-les.