L’ Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha decidit ampliar el termini de presentació de sol·licituds per cobrir la plaça de Tècnic/a de Joventut fins el proper dilluns 14/10/2019 (Decret d’Alcaldia de 9/10/19).

Descripció del lloc de treball

- Nom del lloc de treball: Tècnic/a de Joventut.
- Centre de treball: Oficines de Joventut del Consell Comarcal de la Selva.
- Vinculació: contracte laboral de substitució, fins a la reincorporació de la titular o finalització del seu contracte laboral.
- Jornada laboral: 35 hores/setmana.

Requisits de participació

- Gaudir de disponibilitat d’incorporació immediata.
- Ser major d’edat.
- Tenir una titulació universitària oficial de diplomatura, llicenciatura o grau.
- Nivell C de català assolit.
- Posseir la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball.
- No estar immers en causa d’inhabilitació.
- No estar afectat per causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
- Acreditar no haver estat condemnat/da per cap delicte de naturalesa sexual, mitjançant el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, o bé autoritzar l’Ajuntament a fer la consulta al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Tots els requisits exigits s'hauran de posseir en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no s'ha d'haver perdut cap d'ells en el moment de la presa de possessió.

Termini per presentar sol·licituts prorrogat fins el 14/10/19. És estrictament necessari realitzar la presentació d'instàncies d’acord amb l’apartat  cinquè de les bases reguladores.

Les bases completes es troben a disposició dels aspirants a les oficines de l’Ajuntament, on es facilitarà a qui ho desitgi una còpia sencera de les mateixes, i a la pàgina web de l’Ajuntament  www.scf.cat. (Govern obert i transparència/convocatòries de personal)