El morrut de la palmera és un insecte que afecta moltes espècies de palmeres i que fa anys que es va estendre des del sud-est asiàtic i la Polinèsia a tota la zona mediterrània. Les larves d'aquest escarabat es desenvolupen dins les palmeres i poden superar els 5 centímetres en l'últim estadi. Aquesta plaga és molt agressiva i ràpida i en poques setmanes s'asseca la pràctica totalitat de la corona i s'origina la mort de la palmera.

L'any 2017 la palmera del Passeig de Sant Salvador ja va patir un atac per morrut tot i que es va aconseguir erradicar la plaga abans que l'afectació a la palmera fos massa greu i s'hagués de procedir a la seva tala.

Aquest mateix dimarts s'està procedint al sanejament a fons per tal de comprovar si l'ull de la planta ha estat afectat i a continuació es procedirà al tractament per intentar eliminar el morrut. El tractament es realitzarà amb l'aplicació de nematodes a l'ull i la injecció d'insecticida directament al tronc de la palmera.


Podeu trobar més informació sobre el morrut a través del següent enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Morrut_de_les_palmeres