L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners portarà a terme per setzè any consecutiu el projecte Brigada Jove, amb l'objectiu de facilitar a les persones joves del municipi un primer contacte amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l'adquisició de competències professionals.

S'han creat 16 places de treball complementari i de suport a les tasques municipals per a joves d'entre 16 i 20 anys durant els mesos de juliol i agost (12 places al mes de juliol i 4 al mes d'agost). En aquesta edició es prioritzaran aquells llocs de treball on es requereixi més personal degut a la situació generada pel COVID-19. Els contractes tindran una durada temporal entre l'1 i el 31 de juliol i a l'agost entre el dia 3 fins al 31, amb una jornada laboral de 20 hores setmanals.

Entre les tasques que desenvoluparan, sempre com a suport i sota supervisió de les persones responsables dels serveis, hi ha feines de manteniment d'espais municipals i de suport al lleure, entre altres. En cada cas, els i les joves compten amb l'assessorament i acompanyament de treballadors/es municipals. A més a més, s'ofereix una formació transversal de 4 hores durant dos dies a les persones contractades, per tal d'afavorir que adquireixin competències i habilitats per a la vida.

A les bases es poden observar les diferents places que s'ofereixen així com les tasques concretes a realitzar. El termini de presentació d'instàncies estarà obert fins al pròxim 11 de juny. Enguany es recomana que l'entrega de sol·licituds es faci de forma telemàtica a través del servei E-TRAM de la seu electrònica del web consistorial (www.scf.cat). Juntament amb la instància genèrica s'ha de presentar la sol·licitud (el formulari adjunt a la notícia), el Currículum Vitae i la fotocòpia del DNI o el document acreditatiu corresponent si no es té la nacionalitat espanyola.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es dictarà resolució, en el termini màxim d'una setmana, declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà a la web municipal. Es concedirà un termini de 5 dies naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en 5 dies com a màxim. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

L'adjudicació de places es farà mitjançant un sorteig públic en el qual només podran accedir els i les aspirants que no s'hagin beneficiat del programa en anys anteriors. El dia del sorteig s'informarà a través dels canals oficials del consistori. Els i les joves hauran d'estar presents al sorteig amb DNI o el corresponent document acreditatiu. Les contractacions seguiran l'ordre d'extracció de noms al sorteig, en el qual s'extrauran més candidatures per a cobrir possibles baixes i renúncies.

Podeu descarregar-vos el formulari d'inscripció i les bases de la convocatòria a través dels arxius que trobareu adjunts.