Aquest dilluns dia 18 s'ha celebrat per via telemàtica la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes d'octubre, per a debatre els assumptes integrats a l'ordre del dia.

Entre altres punts, el Ple ha aprovat la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022, amb 15 vots a favor (ERC, Junts, ISC i PSC) i una abstenció (CUP). D'aquesta manera, tots els impostos i taxes municipals es congelen per l'any vinent excepte la taxa d'escombraries, que s'incrementa un 5% la tarifa domèstica i un 4% la resta (locals, establiments, botigues, fàbriques, oficines...)

El batlle de Santa Coloma, Joan Martí (ERC), ha aclarit que "aquest increment és degut a la regularització dels preus després de la finalització del contracte amb l'anterior empresa responsable de la prestació del servei, FCC, i que ja va motivar un augment del 8% de la taxa el 2020".

Pel que fa a l'ordenança reguladora de l'impost de béns immobles (IBI), a partir de l'any que ve s’exigirà  als propietaris que siguin titulars de més tres habitatges un recàrrec del 50% si els tenen buits un mínim de dos anys. Amb aquesta modificació es vol forçar que els propietaris posin els immobles al mercat, per ajudar a trobar habitatges dignes a preus assequibles.

En l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions (ICIO) s’establirà una bonificació del 95% a favor de les construccions que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

També s'introdueixen modificacions en les taxes per activitats jurídiques i administratives de competència local, com l’expedició de documents administratius o llicències; en les taxes d’utilització d’instal·lacions municipals i en les de l'ús privatiu i l'aprofitament especial de domini públic local.

La sessió plenària també va servir per tirar endavant amb 15 vots a favor (ERC, Junts, ISC i PSC) i un vot en contra (CUP) el conveni per formalitzar l’encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners al mitjà propi Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL, en el qual l'empresa pública assumirà la gestió integral dels serveis de la residència geriàtrica i el centre de dia Sant Salvador d'Horta.

En el conveni, el consistori insta Sumar a fer efectiva la subrogació de tots els treballadors, i a notificar-los l'acord i la garantia i manteniment de les seves condicions laborals en un termini de 15 dies abans que es faci efectiu el relleu de la gestió de la residència, mitjançant carta escrita i justificant de recepció.

La delegació dels serveis a Sumar vindrà acompanyada de grans millores i avenços en la gestió integral del Geriàtric, com la gestió de personal i nòmines, formació continuada, atenció més personalitzada als usuaris i l'estalvi econòmic (menjar, electricitat, combustible...) que se'n derivarà de la compra centralitzada de béns i serveis.

Tal com ha exposat el batlle de Santa Coloma, "calia fer un replantejament profund del servei que s'estava donant en el geriàtric, per millorar-lo i adequar-lo a les necessitats actuals. El paradigma en l’àmbit de la geriatria està movent-se de l'actual atenció cap a una atenció centrada en l'usuari i atenent les necessitats personals. Amb la delegació de la gestió a Sumar tots hi guanyem: usuaris, professionals i Ajuntament".

Sumar, participada per l'Ajuntament, opera sense ànim de lucre reinvertint els excedents que genera en la prestació d'un millor servei per a assolir una millor eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.

D'altra banda, el plenari va aprovar amb 14 vots a favor (ERC, JUNTS, ISC i CUP) i dues abstencions (PSC) la desestimació de la petició de desequilibri econòmic presentada per l'empresa Sport Assistance 2000 SL del contracte de concessió d'obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.