Aprovació definitiva del reglament del Consell de Poble

El Consell de Poble no suplirà als regidors i regidores que han estat escollits democràticament, ni als òrgans de què aquests formen part, però serà imprescindible que les opinions del Consell de Poble siguin escoltades i es tinguin en compte a l’hora d’adoptar les resolucions pertinents pels òrgans de govern municipals. 
Les sessions de ple del Consell de Poble es celebraran, com a mínim, cada tres mesos. Formaran part del Plenari dos representants de cadascuna de les associacions o entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, així com tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin. El Plenari estarà presidit pel president del Consell de Poble, càrrec que serà elegit en la primera sessió que es celebri. La durada de la presidència serà d’un any, amb la possibilitat de ser reelegit. 
La relació del Consell de Poble i l’equip de govern ha de ser estreta i és per aquesta raó que el regidor o regidora de Participació Ciutadana formarà part de la Comissió Permanent d’aquest organisme.