Alcaldia

Les competències de l'alcalde són les determinades a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i són les següents:

 • Representar l'ajuntament
 • Dirigir el govern i l'administració municipals
 • Convocar i presidir les sessions del ple i de la comissió especial de comptes
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzant despeses sempre que l'import acumulat en cada exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública i el seu desenvolupament.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació
 • Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament
 • La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius de la seva competència
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat les mesures necessàries en cas de catàstrofe o perill greu
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat
 • Les contractacions i concessions de tot tipus que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
 • L'aprovació de projectes d'obres i serveis de la seva competència
 • L'adquisició de béns i drets que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
 • La concessió de llicències
 • Les aprovacions d'instruments de planejament derivat
 • Imposar sancions
 • El nomenament de tinent/a d'alcalde

HISENDA i ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

 • Foment de la política de transparència
 • Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics
 • Inspecció i recaptació tributària, planificació, proposta
 • Gestió de la informàtica, les noves tecnologies i, desenvolupament de l’administració electrònica

 

69eb9176-ea4d-41a7-ab23-80d88d7d281b