Finalitzen les obres al carrer Ave Maria

Les obres de reurbanització del carrer Ave Maria ja han finalitzat. S'ha fet plataforma única, millorant l'accessibilitat i fent les voreres més amples, s'han separat el clavegueram i les aigües pluvials, i s'ha pavimentat de nou.

Els treballs han durat tres mesos, l'empresa adjudicatària de les obres ha estat Salvador Serra SA, i el seu cost total ha ascendit a 70.422€.