L’Ajuntament mesurarà el nivell del camp electromagnètic a la ciutat

El projecte de la Governança Radioelèctrica té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.
Tots els nivells mesurats amb aquest equip es podran consultar directament al web de la Governança Radioelèctrica (governancaradioelectrica.gencat.cat), on també es poden consultar els nivells mesurats pels més de 300 equips de monitoratge fixos instal·lats a 184 municipis de Catalunya. També s’hi pot trobar informació sobre què són els camps electromagnètics, com funcionen els sistemes de radiocomunicació (en especial, la telefonia mòbil), quina és la normativa vigent i quins són els principals estudis internacionals que avaluen la possible relació entre exposició a camps electromagnètics i salut.
Mesura del camp electromagnètic - Santa Coloma de Farners