L’Ajuntament presenta el llibret explicatiu de l’Àrea de Benestar Social i Joventut

El document que es presenta informa de l’organització de l’Àrea de Benestar Social i Joventut a partir de diferents plans locals, que són els instruments de treball que permeten planificar i coordinar la intervenció social del municipi. Aquests plans locals pretenen identificar les necessitats dels ciutadans per dissenyar les accions de futur, fer un diagnòstic i planificar la intervenció de manera coherent amb el què passa i amb els recursos que disposa el municipi.
Els principis que regeixen la intervenció social a l’Àrea de Benestar Social i Joventut són la transversalitat, la complicitat, el consens entre tots els agents del territori, la responsabilitat compartida, la integralitat, la interdisciplinarietat, l’observació i l’anàlisi de la realitat social.
Les activitats més detacades de l’Àrea de Benestar Social i Joventut són:
• Servei Municipal d’Acollida (atenció a les persones nouvingudes que acaben d’instal•lar-se al municipi i tramitació de les sol·licituds d’informes d’estrangeria de les persones empadronades a Santa Coloma de Farners segons les accions que vulguin dur a terme)
• Observatori de Prevenció (estudis de realitat, Grup interdisciplinar de suport als professionals (GISP) i Banc compartit de coneixements)
• Punt de suport a les entitats (orientació en la tramitació de subvencions, en la redacció de projectes i donar suport en l’execució d’activitats)
• Les roques de l’aigua (Servei d’Assessorament i orientació presencial i en
• línia, activitats en grup, activitats de sensibilització)