Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions escolars

El text d'aquesta ordenança es va retirar de l'ordre del dia del ple del mes d'abril per poder tractar-la més àmpliament en una comissió sectorial d'educació. Un cop es van haver acordat lleugeres modificacions en el text inicial, ha estat definitivament aprovat per unanimitat de tots els grups.


L'atorgament de les subvencions es subjectarà a aquestes normes:

a) Tindran sempre caràcter unilateral, voluntari i eventual
b) Els ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar que promou
aquest Ajuntament són incompatibles amb altres ajuts que pel mateix
concepte la persona beneficiària pugui rebre d'altres administracions o
entitats.
c) En cap cas serà exigible augment o revisió de la subvenció
d) Estaran afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es
condicioni l'atorgament.
e) Tindran caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a
l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de la
concessió.
f) La subvenció haurà d'ésser acceptada expressament pel beneficiari, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Import
L'import dels ajuts serà de 50 euros per a Educació infantil, 75 euros per a primària i 100 euros per a secundària obligatòria. En cap cas l'import de l'ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada. Per aquesta raó, la quantitat màxima fixada per alumne/a es podrà disminuir fins a l'import de la despesa degudament justificada.

Beneficiaris
Tindran la consideració de beneficiaris dels ajuts per a l'adquisició de llibres i
material escolar els alumnes empadronats a Santa Coloma de Farners matriculats en centres públics o en centres privats concertats del municipi, que cursin educació infantil, primària o secundària, que reuneixin els requisits d'aquesta convocatòria i no estiguin afectats per cap prohibició per a ser beneficiaris de les assenyalades al'article 13 de la Llei general de subvencions.

Requisits de les famílies sol·licitants
Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones
encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones
beneficiàries, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) L'alumne ha d'estar escolaritzat al 2n cicle d'educació infantil, primària o
secundària obligatòria en qualsevol centre educatiu, públic i/o concertat del
municipi de Santa Coloma de Farners.
b) L'alumne ha d'estar empadronat al municipi de Santa Coloma de Farners.
c) La renda neta de cada membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.
d) No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d'altres administracions
públiques o entitats per al mateix concepte.
e) Presentar la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de
convivència, i la situació socioeconòmica i acadèmica.
No és un requisit necessari ésser usuari dels Serveis Socials.

post-material-escolar.jpg