S'nstal·len 4 desfibril·ladors fixos en empalçaments estratègics

Els
desfibril·ladors fixos estan ubicats dins de grans columnes que, a més
de protegir-los, contenen les instruccions per utilitzar-los i permeten
veure l’aparell a molta distància. Per tal de ser ben visibles i
accessibles a tothom les 24 hores, se situen sempre a l’exterior, en
emplaçaments considerats clau, per ser molt concorreguts o perquè s’hi
realitzin activitats considerades de risc. Els aparells estan connectats
al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de manera que quan algú
procedeix a usar-los, el SEM rep una alerta i immediatament pot enviar
atenció mèdica al lloc dels fets.