Urbanització d'un tram del carrer Calau

Des de la Regidoria d'Obres i Serveis s'ha urbanitzat un tram de 34 metres del carrer Calau entre el carrer Bisbal i el carrer Dr. Trueta per tal de millorar els serveis soterrats, el drenatge de les aigües pluvials, el paviment de la via i l'enllumenat.

En aquest tram de carrer no existia cap col.lector de sanejament, les aigües pluvials circulaven per la superficie sense ser conduides enlloc i les finques veïnes abocaven les seves aigües també al vial. Això, unit al fet que la rasant no té un pendent correcta i adequada, provocava que sovint es fessin basses en els punts baixos.

Les obres han inclós la instal.lació de la canonada d'aigües pluvials amb els embornals corresponents per al correcte drenatge de les aigües i la pavimentació del vial amb plataforma unica sense voreres ja que es molt estret, i la col.locació d'una farola. S'han realitzat durant deu dies, han anat a càrrec de Construccions Meroca i han tingut un cost aproximat de 22.000 euros.