Valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament


El mateix acord aprovat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners
contempla suspendre l’execució del mateix fins que sigui modificada o
derogada la vigent legislació que prohibeix l’increment de retribucions
del personal al servei de les administracions públiques, limita la
voluntat municipal en aquesta matèria i disminueix l’import total de les
retribucions i, a més, que l’Ajuntament disposi dels recursos econòmics
suficients per portar-lo a terme. No obstant, l’acord també preveu
obrir un nou període de negociacions per tal de revisar les valoracions
que es van efectuar durant els anys 2008 i 2009 per tal d’adequar-les a
la situació actual dels llocs de treball de l’Ajuntament que han sofert
modificacions importants, per imperatiu legal.

L’estudi – informe
valoració de llocs de treball, aprovat inicialment el 30 de desembre de
2009, afectava a 45 treballadors de l’Ajuntament. L’alcalde de Santa
Coloma de Farners, Antoni Solà, ha explicat en el ple “la valoració de
llocs de treball feta en l’estudi es mereix un bona nota, és una bona
eina que pocs ajuntaments tenen i que servirà en un futur, aquesta és la
voluntat. Malgrat tot, en aquest procés ens hem trobat més dificultats
de les que ens pensàvem.”

El ple de l’Ajuntament va desestimar
l’escrit d’al·legacions interposat com a recurs de reposició per 21
funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament i va estimar,
parcialment, les al·legacions formulades per 14 membres de la Policia
Local i dos membres de la plantilla de personal laboral. Un total de 17
membres de la plantilla de la Policia Local van interposar un recurs
contenciós administratiu davant del jutjat.

Actualment, a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners hi treballen 160 persones, 115
dels quals són treballadors a jornada complerta i la resta tenen un
contracte a temps parcial.