Vols treballar aquest estiu a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners? Brigada Jove 2017

Per tretzè any consecutiu, i amb l’objectiu d’ajudar els joves de Santa Coloma a posar-se en contacte amb el món laboral, que adquireixin les primeres experiències i prenguin consciència de la importància del treball, l’Ajuntament ha creat la Brigada Jove, un pla de treball destinat a nois i noies de Santa Coloma de Farners d’entre 16 i 20 anys. Es preveu crear 19 places de treball complementari i suport a les tasques municipals. Seran 14 places el mes de juliol (7 nois/es de 16 a 18 anys i 7 nois/es de 18 a 20 anys) i 5 places al mes d’agost (de 16 a 20 anys). Els contractes seran a temps parcial, amb una jornada de treball de 4 hores diàries, de dilluns a divendres en jornada de matí. 
 
Els interessats han d’omplir la sol·licitud corresponent i lliurar-la al primer pis de l’Ajuntament en horari d’oficina (9.00h a 14.00h) fins el 2 de juny.
La selecció dels integrants de la Brigada Jove es farà a partir d’un sorteig públic que tindrà lloc el dia 8 de juny al Cercle Jove. Pels sol·licitants del mes de juliol serà a les 19.00h i pels sol·licitants del mes d’agost a les 19.20h.
 
Per poder formar part de la Brigada Jove s’han de complir els següents requisits:
 
• Tenir nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per España, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre.
 
• Renir capacitat física i psíqquica oer a l'exercici de les funcions de les places convocades.
 
• No trobar-se exclòs/a en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.
 
• Haver complert els 16 anys el dia del començament del contracte i no excedir els 20 anys en la data de 30 de juny de 2017.
 
• Estar empadronat/da a Santa Coloma de Farners en data anterior de 30 de juny de 2016.
 
• No haver treballat en anteriors edicions de la Brigada Jove.