Ple ordinari

Finalitzat
Dilluns 20 de setembre | 20:00 h

Ordre del dia:

  • Aprovació acta sessió anterior.
  • Ratificació de les causes previstes al 'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  • Aprovació inicial del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva, per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.
  • Cessió de la parcel·la de domini públic de titularitat municipal situada entre el carrer Franscesc Moragas i carrer Ponent, amb refeerència cadastral número 2838501DG7323N0001XT, a favor del Servei Català de la Salut, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Aprovar la modificació de l'acord de Ple de data 8 de juliol de 2019, pel que fa a les assignacions als regidors per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats (Junta de Govern Local i Comissió de Coordinació de Govern) dels que formin part.
  • Aprovació del compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2020.
  • Aprovació inicial de la modificació de crèdits 13/2021
  • Informe de l'Alcaldia
  • Precs , preguntes i contro als òrgans de govern.

 

Sessions

Dilluns
20.09.21
20:00 h
 
Gratuït
Finalitzat