Inscripcions Brigada Jove 2024

Convocatòria de 16 places de treball per a joves d'entre 16 i 20 anys

1. QUÈ ÉS LA BRIGADA JOVE?

La Brigada Jove és un programa del municipi de Santa Coloma de Farners que té com a objectiu facilitar al col·lectiu jove d'entre 16 a 20 anys un primer contacte amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l'adquisició de competències professionals.

2. A QUI VA DIRIGIT? 

A les persones joves d’entre 16 i 20 anys empadronades amb una antelació de 12 mesos al municipi de Santa Coloma Farners.

3. QUANTES PLACES HI HA? 

S’han creat 16 places de treball complementari i de suport a les tasques municipals per a joves d’entre 16 i 20 anys durant els mesos de juliol i agost (12 places al mes de juliol i 4 al mes d’agost).

4. QUINS LLOCS DE TREBALL HI HA?

Si voleu saber els diferents llocs de treball, mireu la base segona de les bases de la convocatòria.

5. QUINA JORNADA LABORAL ÉS?

La jornada laboral és de 20 hores setmanals, fent 4 hores diàries de dilluns a divendres en horari d’entre les 8h i les 15h, segons necessitats de cada lloc de treball.

6. QUINS SÓN ELS REQUISITS PER A PRESENTAR-ME?

Cal que mireu tots els requisits a la base quarta de les bases de la convocatòria per saber si us podeu presentar o no.

7. COM EM PUC INSCRIURE?

Per inscriure’s cal presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través del servei E-TRAM de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Sta. Coloma (www.scf.cat). Tot i així, també es podrà portar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 9h a 14h.

Juntament amb la instància genèrica caldrà adjuntar la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau passaport.
- Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria (ESO, CFGM o equivalent).
- Currículum vitae de l’aspirant.
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell B2 o superior), i si escau del nivell de llengua castellana.
Annex I (Instància).
Annex II (Declaració jurada).
Annex III (Autorització paterna, materna o tutor/a legal per a menors d’edat), juntament de la copia del DNI de l’autoritzant.

A la Guia informativa de la Brigada 2024 podreu trobar tots els passos a seguir per a realitzar la inscripció.

8. FINS QUAN EM PUC INSCRIURE?

El termini per inscriure’s a la Brigada Jove 2024 és des del 10 al 23 de maig.

9. COM SE QUÈ HE ENTRAT EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ?

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el termini màxim de 5 dies, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que es publicarà a la web municipal.

Es concedirà un termini de 5 dies naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini màxim de 10 dies. Passat aquest termini es publicarà el llistat definitiu de les persones admeses en el procés de selecció. En cas de no presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

10. COM S'ADJUDICARAN LES PLACES?

L’adjudicació de places es farà mitjançant una prova tipus test, de caràcter obligatori i eliminatori, que consistirà en contestar un qüestionari de 25 preguntes amb tres respostes alternatives, corresponents a 3 blocs: Bloc I.- 10 preguntes sobre cultura general, Bloc II.-10 sobre coneixements del municipi de Santa Coloma de Farners, i Bloc III.- 5  preguntes de càlcul.

Per aquelles persones que no acreditin el nivell B2 de la llengua catalana caldrà que facin una prova específica de coneixement de la llengua catalana, la qual es farà abans que la prova tipo test abans esmentada. Tanmateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, per tal d’avaluar el coneixement de la llengua castellana, també hauran de fer una prova prèvia.

11. QUAN I ON ES FARAN LES PROVES?

La data, hora i lloc de la fase prèvia (coneixement de la llengua catalana i castellana) i la fase d’oposició (prova tipus test) es determinarà en la resolució en la qual s’aprova la llista de persones admeses i excloses el procés de selecció.

Caldrà acreditar-se mitjançant la presentació del DNI, passaport o permís de conduir, ja que en cas de fer-ho no es podrà participar en el procés selectiu.

12. QUÈ PASSA SI NO PUC VENIR A FER LA PROVA?

Totes aquelles persones aspirants que no compareguin a les proves seran declarades excloses del procés de selecció.

13. SI TINC MÉS DUBTES, ON M'HE DE DIRIGIR?

Si tens algun dubte més pots escriure un correu electrònic a joventut@scf.cat.

A més, el dimecres 15 de maig a les 19h en format virtual es portarà a terme una sessió informativa de la Brigada jove 2024. Aquesta sessió informativa té com a finalitat informar sobre el projecte de Brigada Jove (número de places, jornada laboral...), donar a conèixer els requisits per a poder presentar-se i com fer les inscripcions. També es comunicarà com es realitza el procés de selecció i respondre a possibles dubtes. 

Si esteu interessats/des, us podeu inscriure en aquest formulari.

Sessions

Dimecres
22.05.24
 
 
Dijous
23.05.24