Crèdit per a petites empreses

dc 27.02.2013

Les empreses que vulguin acollir-se a aquesta línia de crèdit, anomenada
LINIA TURISME FUTUR, han de tenir la seu social al territori català, i
han de ser titulars d'agències de viatge o d’allotjaments turístics a
Catalunya que, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de
turisme, siguin de les tipologies hotel, apartament turístic, càmping i
turisme rural.

L’objecte dels préstecs és el finançament
d’inversions al territori de Catalunya destinades a l’actualització,
renovació, condicionament i millora dels allotjaments turístics o
d’agències de viatges.

Els préstecs són finançats per l’Institut
Català de Finances (ICF) en col·laboració amb d'altres entitats
financeres que estan en procés d'adherir-se al conveni i l'aval exclusiu
d'Avalis de Catalunya, SGR.
La Direcció General de Turisme rebrà
les sol·licituds de finançament i les adreçarà a Avalis de Catalunya,
SGR, qui posteriorment formalitzarà les operacions amb l'ICF i les
altres enittas financeres adherides al conveni.

Les característiques del producte són les següents:

• Condicions del préstec:
- Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€
- Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs
- Interès: euríbor 12 mesos més 4,50%
- Comissió d’estudi: 0%
- Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec
- Amortització: quotes mensuals
- Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya

• Condicions de l’aval:
- Termini: fins a l’amortització del préstec
- Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE)
- Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat
- Comissió d’estudi: 0%
- Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval
- Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària
?
Per
a més informació, podeu consultar l'apartat sobre Turisme Futur del web
de l'Institut Català de Finances i el web d' Avalis Catalunya, SGR.

Historial

Altres notícies