Convocatòria del concurs de provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local

dj 31.03.2022

El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 55, de 21 de març de 2022, publica la convocatòria i les bases
íntegres, que regeixen el concurs de provisió d'una plaça d'agent de la Policia local, pel sistema de mobilitat
horitzontal, grup C2


Les bases completes (exercicis, tribunal qualificador, temari, mèrits, etc.) es troben a disposició dels aspirants
a la pàgina web de l'Ajuntament www.scf.cat – Portal de transparència.


El termini de presentació d'instàncies finalitzarà en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al DOGC

Historial

Altres notícies