Convocatòria pel concurs d'oposició a una plaça d'agent de la Policia Local i creació d'una borsa de treball

dj 14.04.2022

El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 66, de 5 d'abril de 2022, publica la convocatòria i les bases íntegres, que regeixen el concurs d'oposició a una plaça d'agent de la Policia Local (lliure accés) i creació d'una borsa de treball.


Les bases completes (exercicis, tribunal qualificador, temari, mèrits, etc.) es troben a disposició dels aspirants a la pàgina web de l'Ajuntament www.scf.cat – Portal de transparència.


El termini de presentació d'instàncies finalitzarà en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de lapublicació d'aquest anunci al DOGC.

Historial

Altres notícies