Convocatòria de 16 places de treball pel projecte Brigada Jove 2023

dc. 17.05.2023

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners portarà a terme per dinovè any consecutiu el projecte Brigada Jove, amb l’objectiu de facilitar a les persones joves del municipi un primer contacte amb el món laboral i fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de competències professionals.

S’han creat 16 places de treball complementari i de suport a les tasques municipals per a joves d’entre 16 i 20 anys durant els mesos de juliol i agost (12 places al mes de juliol i 4 al mes d’agost). La jornada laboral serà de 20 setmanals i el llocs de treball seran ocupats des del 3 al 31 de juliol i des de l’1 al 31 d’agost.

Entre les tasques que desenvoluparan, sempre com a suport i sota supervisió de les persones responsables dels serveis, hi ha feines de manteniment d'espais municipals i d’auxiliar administratiu, entre altres. Els diferents llocs de treball, segons període i edat es poden consultar a les bases de la convocatòria. A més a més, s'ofereix una formació transversal de 2 hores durant dos dies a les persones contractades, per tal d'afavorir que adquireixin competències i habilitats per a la vida.

Els requisits per accedir a la Brigada Jove 2023 han variat respecte la convocatòria de l’any anterior. Tots els requisits es poden trobar a la base quarta de les bases de la convocatòria. A destacar és que cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Cicle formatiu de Grau Mitjà o equivalent així com tenir el C1 de català.

D’altra banda, el procés de selecció també serà diferent i aquest any es farà a través d’una prova tipo test, de caràcter obligatori i eliminatori. Aquest consistirà en contestar un qüestionari de 25 preguntes amb tres respostes alternatives, corresponents a 3 blocs: Bloc I.- 10 preguntes sobre cultura general, Bloc II.-10 sobre coneixements del municipi de Santa Coloma de Farners, i Bloc III.- 5 preguntes de càlcul. Les persones que no puguin acreditar el C1 de català s’hauran de presentar a la fase prèvia del procés de selecció així com els i les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, per tal de realitzar una prova de català i/o castellà.

El període d’inscripció per a formar part del procés de selecció serà del 18 al 31 de maig mitjançant instància genèrica. Es recomana que l’entrega de sol·licituds es faci de forma telemàtica a través del servei E-TRAM a través d’instància genèrica de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Sta. Coloma (www.scf.cat). Tot i així, també es podrà portar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 9h a 14h. Juntament amb la instància genèrica s’ha de presentar l’Annex I (sol·licitud d’inscripció), Annex II (declaració jurada) i en cas de menors d’edat també l’Annex III (autorització paterna, materna o tutor/a legal). També s’haurà d’adjuntar el DNI, la fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria, el Currículum vitae i la fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (C1).

Des de l’Àrea de joventut es realitzarà una sessió informativa el dimarts 23 de maig amb la finalitat d’informar sobre el procés de selecció, com s’ha de realitzar la inscripció, quins documents cal presentar així com respondre a possibles dubtes. Aquesta es portarà a terme a les 19h al Cercle Jove.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el termini màxim de cinc dies, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que es publicarà a la web municipal. En aquesta resolució es determinarà el dia, l’hora i el lloc del procés de selecció. Es concedirà un termini de 5 dies per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini màxim de 10 dies. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

GUIA INFORMATIVA BRIGADA JOVE 2023

Troba les bases reguladores de la convocatòria al següent enllaç: BASES BRIGADA JOVE 2023

Documents que cal adjuntar a la instància:

ANNEX I – Sol·licitud d’inscripció

ANNEX II – Declaració jurada

ANNEX III (en cas de menors d’edat) – Autorització paterna, materna o tutor/a legal

Historial

Altres notícies