Es prorroga l'actual sistema de recollida d'escombraries fins al 30 de juny

El ple municipal va aprovar aquest dilluns 20 de febrer prorrogar fins al 30 de juny el contracte de prestació dels serveis de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que presta aquest servei a Santa Coloma des del 2012. L'estudi per a la transició del model actual al de recolida porta a porta encara no ha finalitzat i és per aquest motiu que s'ha hagut d'allargar mig any més el contracte. FCC cobrarà a l'Ajuntament un 8,73% anual (d'1 juliol de 2016 a 30 de juny de 2017) menys, passant d'1.169.649,83€ a 1.067.593,35€ anuals. 

Fins que no estigui del tot enllestit l'estudi per a la transició cap al porta a porta que elabora l'empresa Spora Serveis Ambientals, i s'elabori un nou plec de clàusules jurídico administratives i de prescripcions tècniques per a una nova licitació del servei, el continuarà prestant FCCC.