Sessió informativa Brigada Jove 2022

Per a joves de 16 a 20 anys interessats/des per la Brigada Jove de Santa Coloma de Farners

Finalitzat
Dimecres 11 de maig | 18:30 h

BASES PROCÉS SEL·LECCIÓ BRIGADA JOVE 2022

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ BRIGADA JOVE 2022

L’Àrea de joventut realitzarà una sessió informativa el dimecres 11 de maig amb la finalitat d’informar sobre el projecte (places convocades, horari, ...)  així com el propi funcionament del procés de selecció i com s’ha de realitzar la inscripció. Finalment també hi haurà un espai per a respondre a possibles dubtes. Aquesta es portarà a terme a les 18:30h al Cercle Jove.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE LA BRIGADA JOVE 2022

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners s’han creat 16 places de treball complementari i de suport a les tasques municipals per a joves d’entre 16 i 20 anys durant els mesos de juliol i agost (13 places al mes de juliol i 3 al mes d’agost). Els contractes tindran una durada temporal entre l’1 i el 31 de juliol i a l’agost entre el dia 1 fins el 31 amb una jornada laboral de 20 hores setmanals.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins el proper 23 de maig. Es recomana que l’entrega de sol·licituds es faci de forma telemàtica a través del servei E-TRAM a través d’instància genèrica de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Sta. Coloma (www.scf.cat). Tot i així, també es podrà portar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 9h a 14h. Juntament amb la instància genèrica s’ha de presentar la sol·licitud (el formulari adjunt a la notícia), el Currículum Vitae i la fotocòpia del DNI o el document acreditatiu corresponent si no es té la nacionalitat espanyola

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que es publicarà a la web municipal. Es concedirà un termini de 10 dies naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini màxim de 15 dies. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

L’adjudicació de places es farà mitjançant un sorteig públic en el qual només podran accedir les persones aspirants que no s’hagin beneficiat del programa en anys anteriors i que no hagin quedat excloses en el procés d’inscripció. El dia del sorteig s’informarà a través de les xarxes socials, correu electrònic i a la web de l’Ajuntament. Les contractacions seguiran l’ordre d’extracció de noms al sorteig, en el qual s’extrauran més candidatures per a cobrir possibles baixes i renúncies.

Sessions

Dimecres
11.05.22
Gratuït
Finalitzat

Activitats relacionades

Del 04.05.22 al 23.05.22
Inscripcions Brigada Jove 2022
Joventut
Finalitzat